លក្ខខណ្

ទំព័រនេះមានព័ត៌មានពន្យល់អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន។

The Terms and Conditions relating to the games and promotions available on the Site are posted from time to time, which are incorporated herein by reference.

1. និយមន័យ

1.1 បទប្បញ្ញត្តិខាងក្រោមកំណត់លក្ខខណ្ឌដែលគ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាស់ និងការចូលរួមរបស់អ្នកនៅក្នុងសេវាកម្ម "លេងពិតប្រាកដ" ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន ឬហៅជារួមថា "ក្រុមហ៊ុន" "យើង" "របស់យើង" ឬ "យើង" ជា បរិបទទាមទារ។ បទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះមានបំណងអានដោយភ្ជាប់ជាមួយ “ច្បាប់ភ្នាល់” “គោលការណ៍ឯកជនភាព” និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងគេហទំព័រ និងព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងនោះ (ជារួម “លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ”) .

1.2 "ហ្គេម" មានន័យថាប្រព័ន្ធហ្គេមអ៊ីនធឺណេតអាចចូលប្រើបាន និង/ឬផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រ។ “ការភ្នាល់” ឬ “ការភ្នាល់” សម្រាប់គោលបំណងនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះរួមមាន ដោយគ្មានដែនកំណត់ ការភ្នាល់ ការលេងល្បែង និងការលេងល្បែងដែលធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងសេវាកម្មណាមួយ និង/ឬទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ;

"ឧបករណ៍" មានន័យថាឧបករណ៍ចូលប្រើកម្មវិធីណាមួយ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន កុំព្យូទ័រយួរដៃ ទូរសព្ទដៃ ជំនួយការឌីជីថលផ្ទាល់ខ្លួន ទូរសព្ទ PDA ឧបករណ៍ដៃដែលប្រើសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងសេវាកម្ម។
“កម្មវិធី” មានន័យថាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឯកសារទិន្នន័យ ឬមាតិកាផ្សេងទៀតណាមួយ (រួមទាំងព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយដែលទាក់ទងនឹងអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ) ដែលត្រូវបានទាមទារដើម្បីដំឡើងនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ និងចូលប្រើគេហទំព័រ និងសេវាកម្ម។

“Sportsbook” មានន័យថាប្រព័ន្ធហ្គេមអ៊ីនធឺណិតអាចចូលប្រើបាន និង/ឬផ្តល់ជូននៅផ្នែកនៃគេហទំព័រ និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ និងសកម្មភាពហ្គេមអនឡាញ។

“សេវាកម្ម” មានន័យថាកម្មវិធី និងហ្គេមរួមគ្នា។

2. ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

2.1 អ្នកអាចលេងហ្គេមបានតែប្រាក់ប្រសិនបើអ្នកមាន៖

ក. អាយុ 18 ឆ្នាំឬលើសពីនេះ; និង

ខ. បានឈានដល់អាយុដែលអ្នកមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការលេងហ្គេមនៅក្នុងប្រទេសណាមួយដែលអ្នកចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។

2.2 ប្រសិនបើអ្នកមិនមានសិទ្ធិទេ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុង:

i. ការពារការចូលរួមក្នុងហ្គេមរបស់អ្នកភ្លាមៗ ហើយដកគណនីរបស់អ្នក។

ii. រាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ។

2.3 ដោយធីកប្រអប់នៅជាប់ "ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្នាំ ហើយខ្ញុំបានអាន និងទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុន" ហើយចុចលើប៊ូតុង "រក្សាទុក និងបន្ត" ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះ អ្នកទទួលស្គាល់ និង ទទួលយកថា:

i. អ្នកបានអាន យល់យ៉ាងពេញលេញ និងទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ និង

ii. ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចងស្របច្បាប់ (“កិច្ចព្រមព្រៀង”) រវាងអ្នក និងក្រុមហ៊ុនទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម

3. ការកែប្រែ

3.1 យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន តាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើងតែមួយគត់។ លក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬកែប្រែនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលបោះពុម្ពនៅលើគេហទំព័រ។ ការបន្តការប្រើប្រាស់ ការចូលប្រើប្រាស់ និងការចូលរួមក្នុងសេវាកម្មនៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រ និងឧបករណ៍របស់យើងបន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពផ្សាយនោះ បង្កើតឱ្យមានការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

3.2 អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាវាជាទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកក្នុងការត្រួតពិនិត្យការកែប្រែ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និង/ឬការកែប្រែណាមួយ។ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនបង្កើតកាតព្វកិច្ចក្នុងការជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីវិសោធនកម្ម ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និង/ឬការកែប្រែនោះទេ។

4. កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

4.1 ព័ត៌មាន សម្ភារៈ និងទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ ឬផ្តល់ជូនអ្នកនៅលើគេហទំព័រ សេវាកម្ម និង/ឬក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀត រួមទាំង ដោយគ្មានដែនកំណត់ កម្មវិធីទីផ្សារ និងសម្ភារៈ លទ្ធផល ស្ថិតិ ទិន្នន័យកីឡា និងតារាងការប្រកួត ហាងឆេង និង តួរលេខភ្នាល់ អត្ថបទ ក្រាហ្វិក វីដេអូ និងអូឌីយ៉ូ ("ព័ត៌មាន") ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន និងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើង ហើយមានន័យសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។

4.2 អ្នក​មិន​អាច​សម្រប​តាម​មធ្យោបាយ​ណា​មួយ ឬ​ដោយ​មធ្យោបាយ​ណា​មួយ​សម្រប​សម្រួល ចម្លង កែប្រែ ផលិត​ឡើងវិញ រក្សាទុក ចែកចាយ បង្ហាញ បោះពុម្ព បញ្ជូន លក់ ជួល ជួល ឬ​អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬ​ធ្វើ​ឱ្យ​ព័ត៌មាន​មាន​សម្រាប់​អ្នក​ផ្សេង គេហទំព័រ ឬ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយគ្មានការយល់ព្រមពីយើងជាមុន។

4.3 កម្មវិធី សេវាកម្ម និងព័ត៌មានដែលផ្តល់នៅលើគេហទំព័រត្រូវបានការពារដោយការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា និងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃសិទ្ធិបញ្ញា និងកម្មសិទ្ធិ។ សិទ្ធិ ចំណងជើង និងការចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ និងចំពោះកម្មវិធី សេវាកម្ម និងព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និង/ឬគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន និង/ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើង។ អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមិនទទួលបានសិទ្ធិ ផលប្រយោជន៍ ឬអាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយចំពោះកម្មវិធី សេវាកម្ម និងព័ត៌មានតាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។

5. លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

តាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ្នកធានា និងទទួលស្គាល់ថាអ្នកមិនត្រូវប្រើប្រាស់ ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ សេវាកម្ម កម្មវិធី និង/ឬព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងណាមួយដែលមិនស្របច្បាប់នៅក្រោមច្បាប់ណាមួយដែលអាចអនុវត្តចំពោះអ្នក ឬនោះ។ ត្រូវបានហាមឃាត់ដោយ និង/ឬបំពានលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ជាពិសេស (ហើយបន្ថែមពីលើការតំណាង និងការធានាផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ) អ្នកធានា និងអនុវត្តជាលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក៖

i. ថាអ្នកកំពុងធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមអ្នកផ្ទាល់ និងក្នុងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងមិនមែនក្នុងនាមអ្នកដ៏ទៃ។

ii. ថាអ្នកមិនត្រូវបានកម្រិតដោយសមត្ថភាពផ្លូវច្បាប់មានកម្រិត។

iii. ថាអ្នកមិនត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឬចាត់ថ្នាក់ថាជាអ្នកលេងល្បែងបង្ខិតបង្ខំ។

iv. ថាអ្នកមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅស្របច្បាប់

v. ថាអ្នកដឹងច្បាស់អំពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់ប្រាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។

vi. ថាអ្នកមិនប្រើប្រាស់ ឬដាក់ប្រាក់ដែលមានប្រភពចេញពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬគ្មានការអនុញ្ញាត។

vii. ថា​អ្នក​មិន​បាន​ប្រព្រឹត្តិ​អំពើ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬ​សកម្មភាព​ខុស​ច្បាប់ ឬ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត និង/ឬ​មាន​បំណង​ប្រើ​គណនី​របស់​អ្នក​ដែល​បាន​បើក​ជាមួយ​យើង​ទាក់​ទង​នឹង​សកម្មភាព​បែប​នេះ។

vii. ថា​អ្នក​មិន​ត្រូវ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មនុស្ស​ផ្សេង​ទៀត​ប្រើ​គណនី​របស់​អ្នក​សម្រាប់​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ឬ​សកម្មភាព​ខុស​ច្បាប់​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​រួម​មាន​ដោយ​គ្មាន​ការ​កំណត់​ការ​លាង​លុយ​កខ្វក់​ក្រោម​ច្បាប់​ដែល​អនុវត្ត​ចំពោះ​អ្នក​ឬ​យើង​។
ix. to keep your username, account number and password secure, confidential and protected against unauthorised access or use and to ensure that you notify us immediately if you misplace, forget or lose your account name or password;

x. ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសកម្មភាពណាមួយ និងទាំងអស់ដែលកើតឡើងក្រោមការចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៅលើ និងតាមរយៈគេហទំព័រ និង/ឬឧបករណ៍ ក្រោមឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ លេខគណនី និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ដោយមិនគិតពីថាតើការចូលប្រើ និង/ឬ ឬការប្រើប្រាស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ ឬស្គាល់អ្នកឬអត់។

xi. មិនប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឧបករណ៍កម្មវិធី ឬព័ត៌មានក្នុងមធ្យោបាយណាមួយដែលរំខានដល់ដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់សេវាកម្ម និងគេហទំព័រទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត;
xii. not to solicit or in any manner seek to obtain any information relating to other users;

xiii. មិនផ្ទុកឡើង ឬចែកចាយកម្មវិធី ឯកសារ ឬទិន្នន័យដែលមានមេរោគ ហើយអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ កម្មវិធី សេវាកម្ម និង/ឬគេហទំព័រ។

xiv. ថាការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងគេហទំព័ររបស់អ្នកមិនខុសច្បាប់ ឬហាមឃាត់ដោយច្បាប់ ឬកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យាដែលអាចអនុវត្តចំពោះអ្នកដែលអ្នកកំពុងចូលប្រើគេហទំព័រ ឬប្រើប្រាស់ឧបករណ៍។

xv. not to post or transmit to the Website(s) and/or to the Device(s) or to any other users, any unlawful, harassing, abusive, threatening, defamatory, obscene, indecent, inflammatory, racially or ethnically objectionable, pornographic or profane material, or any that could be considered a criminal offence;

xvi. that you are not an officer, director, employee, affiliate or agent of The Company or any company related to The Company, or a relative or housemate of any of the foregoing.

6. ការចុះឈ្មោះ និងសមាជិកភាព

6.1 ដើម្បីភ្នាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុន អ្នកត្រូវតែបំពេញពាក្យសុំបើកគណនី និងសមាជិកភាព។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធពាក្យសុំសមាជិកភាពរបស់អ្នកដោយមិនយោងទៅអ្នក ឬផ្តល់ហេតុផលណាមួយឡើយ។

6.2 អ្នកតំណាង និងយល់ថាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានផ្តល់នៅពេលចុះឈ្មោះ និងបំពេញពាក្យសុំសមាជិកភាពគឺត្រឹមត្រូវ ពិត និងពេញលេញក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ រួមទាំងឈ្មោះរបស់អ្នក ប្រភពនៃមូលនិធិ (រួមទាំងគណនីធនាគារ និងលេខកាតដែលពាក់ព័ន្ធ) និងអាសយដ្ឋានលំនៅដ្ឋាន។

6.3 យើងនឹងចាត់វិធានការសមហេតុផល និងសមស្រប ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលបង្ហាញដល់ពួកយើងនឹងរក្សាការសម្ងាត់។ យើងនឹងមិនរាយការណ៍ ឬបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ឬព័ត៌មានភ្នាល់របស់អ្នកទេ លុះត្រាតែមានការបង្ខំឱ្យធ្វើដូច្នេះដោយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមានណាមួយ។

6.4 វាជាទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកក្នុងការរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាសម្ងាត់។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញ និងផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ប្រាក់ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរៀងៗខ្លួន ក្នុងកម្រិតចាំបាច់សម្រាប់ការបញ្ចប់ការទូទាត់។

6.5 វាគឺជាទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកក្នុងការធានាថាច្បាប់ដែលអនុវត្តចំពោះអ្នកមិនហាមឃាត់អ្នកពីការប្រើប្រាស់ និងការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ និង/ឬការប្រើប្រាស់ និងការចូលរួមក្នុងសេវាកម្ម។

6.6 យើងទាមទារភស្តុតាងបន្ថែមនៃអត្តសញ្ញាណ និងអាយុពីអ្នក ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យសុំសមាជិកភាពរបស់អ្នក (ឧ. អត្តសញ្ញាណរូបភាពដែលមានសុពលភាព និងប័ណ្ណឥណពន្ធ/ឥណទាន)។ ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះព័ត៌មានលម្អិតអំពីព័ត៌មានរបស់អ្នក អ្នកត្រូវជូនដំណឹងដល់យើងអំពីការផ្លាស់ប្តូរដែលពាក់ព័ន្ធភ្លាមៗ។

6.7 យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជាក់ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកតាមប្រៃសណីយ៍។ ក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពបន្ថែម តាមការសម្រេចរបស់យើង ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកផ្តល់។ តាមរយៈការយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីចូលប្រើ ប្រើប្រាស់ និងរក្សាទុកការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ឬការត្រួតពិនិត្យដែលអាចធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងអ្នក។

7. ការដាក់ភ្នាល់

7.1 យើងទទួលយកការភ្នាល់សម្រាប់ហ្គេមដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ និង/ឬតាមរយៈឧបករណ៍។ ការភ្នាល់ទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ភ្នាល់ដែលអនុវត្តចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ឬហ្គេមនីមួយៗ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ប្រសិនបើមានកំហុស ឬកំហុសកើតឡើង ឬអ្នកចូលរួមមិនត្រឹមត្រូវត្រូវបានដកស្រង់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ ការភ្នាល់ទាំងអស់ដែលដាក់លើព្រឹត្តិការណ៍នោះនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានបញ្ហាណាមួយចំពោះប្រព័ន្ធហ្គេមរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលការភ្នាល់ទាំងអស់ដែលបានដាក់។

7.2 ទោះបីជាការផ្តល់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការសំរេចចិត្តដាច់ខាតរបស់យើងក្នុងការបដិសេធទាំងអស់ ឬមួយផ្នែកនៃការភ្នាល់ណាមួយដែលបានដាក់ដោយមិនផ្តល់ហេតុផលណាមួយឡើយ។

7.3 យើងទទួលយកតែការភ្នាល់ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ការភ្នាល់មិនត្រូវបានទទួលយកក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀតទេ (មិនថាតាមប្រៃសណីយ៍ អ៊ីមែល ទូរសារ ឬផ្សេងទៀត) ហើយនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈដោយមិនគិតពីលទ្ធផល។

7.4 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាក និងឬបិទគណនីរបស់អតិថិជននៅពេលណាក៏បាន ប្រសិនបើវាត្រូវបានគេជឿថាអ្នកបានបំពានលក្ខខណ្ឌណាមួយទាំងនេះ ឬបានធ្វើសកម្មភាពក្នុងលក្ខណៈនៃការបន្លំ ការលួចចូល វាយប្រហារ រៀបចំ ឬធ្វើឱ្យខូចវិញ្ញាណភ្នាល់ធម្មតា។ រាល់ការឈ្នះ និងឬការទូទាត់ រួមទាំងសមតុល្យនៅក្នុងគណនីនឹងត្រូវចាត់ទុកថាបាត់បង់ និងមិនត្រឹមត្រូវ។

7.5 រាល់ទម្រង់នៃ "ការភ្នាល់មិនប្រក្រតី" រួមទាំងការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ឬ "រូបយន្ត" នៅលើអ៊ីនធឺណិត នឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ការប៉ុនប៉ងណាមួយ ឬការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដោយសមាជិកនឹងនាំទៅដល់ការបិទគណនីរបស់ពួកគេ។

7.6 ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានដាក់ឱ្យត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចូលយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ផ្តល់ជូនប្រសិនបើមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ វាជាទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកក្នុងការធានាថាព័ត៌មានលម្អិតនៃការភ្នាល់របស់អ្នកគឺត្រឹមត្រូវ។ នៅពេលដែលការភ្នាល់របស់អ្នកត្រូវបានដាក់ និងបញ្ជាក់ដោយពួកយើង ពួកវាមិនអាចលុបចោល ដកហូត ឬផ្លាស់ប្តូរបានទេ។

7.7 អ្នកទទួលខុសត្រូវ និងទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់សកម្មភាព និងប្រតិបត្តិការដែលកើតឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ណាមួយខាងក្រោម៖
i. ឈ្មោះ​របស់​អ្នក;
ii. លេខគណនីរបស់អ្នក;
iii. លេខទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។
iv. ឈ្មោះអ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។

7.8 ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុពលភាព និងទទួលយកដោយក្រុមហ៊ុន នៅពេលដែលលេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់របស់អ្នក ហើយត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រវត្តិប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។

7.9 គ្មានការភ្នាល់ត្រូវបានអនុញ្ញាតបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ និង/ឬកន្លែងដែលលទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយត្រូវបានដឹងនៅពេលនៃការដាក់ភ្នាល់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយត្រូវបានបើកដោយខុសឆ្គងសម្រាប់ការភ្នាល់បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមនៃព្រឹត្តិការណ៍ និង/ឬកន្លែងដែលលទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយត្រូវបានដឹង ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធ ឬចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការភ្នាល់បែបនេះ។ ប្រសិនបើសម្រាប់ហេតុផលណាមួយ ការភ្នាល់ត្រូវបានទទួលយកដោយអចេតនាដោយក្រុមហ៊ុន បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ ឬការប្រកួតបានចាប់ផ្តើម ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល និងចាត់ទុកជាមោឃៈ។ ការ​ទទួល​យក​ការ​ភ្នាល់​ណាមួយ​នឹង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ក្រុមហ៊ុន។

7.10 លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ លទ្ធផលនៃការប្រកួត ឬព្រឹត្តិការណ៍នឹងត្រូវបានកំណត់នៅថ្ងៃនៃការបញ្ចប់របស់វាសម្រាប់គោលបំណងភ្នាល់។ អ្នកឈ្នះនៃព្រឹត្តិការណ៍ ឬហ្គេមនឹងត្រូវបានកំណត់នៅថ្ងៃនៃការបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ យោងទៅតាមច្បាប់ភ្នាល់។

7.11 ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលស្គាល់ហ្គេមដែលបានផ្អាក ការតវ៉ា ឬការសម្រេចចិត្តលុបចោលសម្រាប់គោលបំណងភ្នាល់។

7.12 អ្នកទទួលស្គាល់ថាហាងឆេង បន្ទាត់ និងគ្រាប់តទាំងអស់អាចមានភាពប្រែប្រួលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ហើយអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងត្រូវបានជួសជុលតែនៅពេលទទួលយកការភ្នាល់ដោយពួកយើងតែប៉ុណ្ណោះ។ កំហុសឆ្គង កំហុស ឬប្រព័ន្ធបរាជ័យដែលបង្ហាញឱ្យឃើញពីភាពមិនត្រឹមត្រូវ។ សេស បន្ទាត់ ឬគ្រាប់តដែលត្រូវបានយកនៅក្នុងការភ្នាល់ Indocash អាចនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទាំងស្រុងរបស់យើង (ប៉ុន្តែមិនមានកាតព្វកិច្ច) ខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលក្នុងការទាក់ទងអ្នកដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានជម្រើសនៃការដាក់ភ្នាល់មួយផ្សេងទៀតនៅហាងឆេង បន្ទាត់ និងគ្រាប់តត្រឹមត្រូវ។

7.13 យើងនឹងមិនទទួលយកការភ្នាល់ដែលដាក់ក្នុងពេលដំណាលគ្នាលើព្រឹត្តិការណ៍មួយពីអ្នកឡើយ។ ទាក់ទងនឹងការភ្នាល់ណាមួយ និងប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនោះ ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺចុងក្រោយ និងបញ្ចប់។

8. អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី

8.1 អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាកម្មវិធីដែលអាចចូលប្រើបានសម្រាប់អ្នកគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយថាអ្នកមិនទទួលបានសិទ្ធិណាមួយចំពោះកម្មវិធីបែបនេះទេ។ អ្នកមិនអាចតាមវិធីណាក៏ដោយ ឬតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលសម្រប ចម្លង កែប្រែ ផលិតឡើងវិញ រក្សាទុក ចែកចាយ បង្ហាញ អនុវត្តជាសាធារណៈ ផ្សព្វផ្សាយ បោះពុម្ព បញ្ជូន លក់ ជួល ជួល ឬអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត ឬធ្វើឱ្យមានកម្មវិធីបែបនេះទៅគ្រប់ អ្នកផ្សេងទៀត គេហទំព័រ ឬនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង/ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។

8.2 ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួន មិនផ្តាច់មុខ មិនអាចផ្ទេរបាន និងអាចដកហូតបាន ដើម្បីដំឡើង និងប្រើប្រាស់កម្មវិធីនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក ("អាជ្ញាប័ណ្ណ") បានផ្តល់ថាការដំឡើង និងការប្រើប្រាស់បែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈឧបករណ៍ដែល អ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ចម្បង។

8.3 កម្មវិធីត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីអាចចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មបានពេញលេញ។

8.4 អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យ:

i. ដំឡើង ឬផ្ទុកកម្មវិធីនៅលើម៉ាស៊ីនមេនៃឧបករណ៍បណ្តាញផ្សេងទៀត;

ii. ចម្លង ចែកចាយ ផ្ទេរ ប្រគល់កម្មវិធីទៅឱ្យអ្នកផ្សេង។

iii. ជួល ជួល អាជ្ញាប័ណ្ណរង ឬផ្ទេរកម្មវិធីទៅឱ្យភាគីទីបីណាមួយ;

iv. បង្កើត ឬផ្តល់មធ្យោបាយណាមួយដែលតាមរយៈកម្មវិធីដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកដ៏ទៃ។

v. បកប្រែ, decompile, disassemble, modify, create derivative work based on the software; ឬ

vi. ប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្នុងលក្ខណៈហាមឃាត់ដោយច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

9. ការទូទាត់នៃប្រតិបត្តិការ

9.1 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិមិនទូទាត់ប្រតិបត្តិការក្នុងករណីមានភាពមិនស្របគ្នារវាងឈ្មោះម្ចាស់ប័ណ្ណ និងឈ្មោះ។

9.2 អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបង់ប្រាក់ទាំងអស់ដែលជំពាក់ក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកលេងផ្សេងទៀត។ ចំពោះការទូទាត់ណាមួយដែលបានធ្វើឡើង អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបដិសេធ ឬបដិសេធការបង់ប្រាក់បែបនេះទេ ហើយថាអ្នកនឹងសងក្រុមហ៊ុនវិញសម្រាប់ការសងត្រលប់ ការបដិសេធ ឬការបង្វិលសងវិញ ក៏ដូចជាការខាតបង់ និងការចំណាយផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន។ . ក្រុមហ៊ុនអាចឈប់ផ្តល់សេវាកម្ម ឬការបង់ប្រាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបង់ប្រាក់ដោយប្រើកាតឥណទាន ឬឥណពន្ធមួយចំនួន តាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទាំងស្រុង។

9.3 ចំនួនអតិបរមាដែលអាចឈ្នះដោយអតិថិជនម្នាក់ក្នុងថ្ងៃណាមួយនៃការភ្នាល់គឺ xxx ឬសមមូលជារូបិយប័ណ្ណដែលទទួលយក។

9.4 ការឈ្នះរបស់អ្នកគឺផ្តាច់មុខនៃចំនួនភ្នាល់ ហើយនេះគួរតែត្រូវបានពិចារណានៅពេលដាក់ការភ្នាល់របស់អ្នក។ នៅពេលដែលការជ្រើសរើសដែលបានយកពីប្រភេទផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងការភ្នាល់ច្រើន ឬបង្គរ ដែនកំណត់នៃការឈ្នះអតិបរមាទាបបំផុតនឹងត្រូវបានអនុវត្ត។

9.5 រាល់ការឈ្នះរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវ ឬទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកចំពោះមូលនិធិ/ការឈ្នះដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីដែលមានកំហុសទេ ហើយក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលប្រតិបត្តិការណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិបែបនេះ។ ប្រសិនបើមូលនិធិត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដោយកំហុស វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗ។

9.6 ការបង់ពន្ធ ថ្លៃសេវា ការគិតថ្លៃ ឬពន្ធដែលអាចអនុវត្តចំពោះការឈ្នះរបស់អ្នកក្រោមច្បាប់ជាធរមានណាមួយ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកទាំងស្រុង។

10. ការប្រមូលប្រាក់ឈ្នះ

10.1 ការឈ្នះរបស់អ្នកពីការភ្នាល់ដែលបានទូទាត់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក ហើយនឹងត្រូវដកចេញដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើង និងលើការផ្តល់ច្បាប់ចម្លងនៃអត្តសញ្ញាណរូបថតដែលមានសុពលភាព និង/ឬប័ណ្ណឥណទាន/ឥណពន្ធ។

10.2 យើងនឹងមិនបញ្ចេញមូលនិធិរបស់អ្នកក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ ប្រសិនបើតម្លៃពេញលេញនៃការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកមិនត្រូវបានលេងពេញ។

10.3 ការដកប្រាក់ពីគណនីរបស់អ្នកអាចត្រូវបានធ្វើឡើងតែក្នុងរូបិយប័ណ្ណដូចគ្នាដែលការដាក់ប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើង។

10.4 ប្រសិនបើអ្នកចេញកាតរបស់អ្នកអនុញ្ញាត ការឈ្នះរបស់អ្នកអាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណពន្ធដែលប្រើសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ដើមដំបូង។ ប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណពន្ធត្រូវតែដូចគ្នាទៅនឹងឈ្មោះរបស់អ្នកកាន់ប័ណ្ណដែលបានចុះឈ្មោះ។

10.5 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការគិតថ្លៃទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក ដើម្បីរ៉ាប់រងរាល់ការចំណាយសមហេតុផលដែលទាក់ទងនឹងការដាក់ប្រាក់ និងការដកប្រាក់។

10.6 ការគិតថ្លៃធនាគារទាំងអស់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការភ្នាល់ណាមួយរបស់អ្នកនឹងត្រូវសងវិញដោយអ្នក។ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិកាត់ និងទូទាត់ប្រាក់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើពីការឈ្នះដែលត្រូវបង់ជូនអ្នក ឬពីគណនីរបស់អ្នក។

11. ការផ្សព្វផ្សាយ

11.1 រាល់ការផ្តល់ជូនពិសេស ឬការផ្តល់ជូនពិសេសដែលត្រូវបានណែនាំគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាក ដក ឬកែប្រែការផ្សព្វផ្សាយបែបនេះនៅពេលណាក៏បាន។

11.2 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្រុមហ៊ុនជឿថាអ្នកប្រើប្រាស់បំពាន ឬព្យាយាមបំពានលើការផ្សព្វផ្សាយ ក្រុមហ៊ុនអាចទប់ស្កាត់ បដិសេធ ផ្អាក ឬដកអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយចេញពីការផ្សព្វផ្សាយតាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើង។

11.3 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការភ្នាល់ណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គល/ក្រុមណាមួយដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងទំនាក់ទំនង/ការឃុបឃិត និងការប៉ុនប៉ងក្លែងបន្លំ។ លុយនៅក្នុងគណនីនឹងត្រូវរឹបអូសភ្លាមៗ។

12. សំណង

12.1 អ្នកយល់ព្រមក្នុងការទូទាត់សំណង និងកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុន បុគ្គលិក មន្ត្រី នាយក អាជ្ញាប័ណ្ណ អ្នកចែកចាយ សាខា ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងភ្នាក់ងាររបស់យើងចំពោះការបាត់បង់ ការខូចខាត ឬទាមទារសំណងណាមួយ (រួមទាំងថ្លៃសេវាផ្លូវច្បាប់សមហេតុផល) ដែលអាចកើតឡើងដោយសារការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌ និង/ឬច្បាប់ភ្នាល់។

13. ការបដិសេធ

13.1 ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារ ផលិតផល តំណាងនៃគេហទំព័រខាងក្រៅ ឬភាគីទីបីពីដែនសាធារណៈឡើយ។ ក្រុមហ៊ុនបដិសេធរាល់ការធានា ការតំណាង និងទំនួលខុសត្រូវទាំងអស់ទាក់ទងនឹងផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្ម គេហទំព័រ និងព័ត៌មាន ដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ដោយភាគីទីបី ហើយនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសឆ្គង ការរំលោភបំពាន ឬការអសកម្មរបស់ភាគីទីបីឡើយ។ ដៃគូគណបក្ស។

13.2 ការចូលរួមណាមួយនៅក្នុងហ្គេមគឺជាការសម្រេចចិត្ត និងហានិភ័យតែមួយគត់របស់អ្នក។ តាមរយៈការលេងហ្គេម អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមិនបានរកឃើញហ្គេម និង/ឬសេវាកម្មដែលមានលក្ខណៈប្រមាថ មិនយុត្តិធម៌ ឬមិនសមរម្យតាមមធ្យោបាយណាមួយឡើយ។

13.3 យុត្តាធិការផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនមិនបានដោះស្រាយភាពស្របច្បាប់នៃល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិត និង/ឬនៅក្រៅសមុទ្រទេ ខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតបានធ្វើឱ្យល្បែងអនឡាញ និង/ឬនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសខុសច្បាប់។ យើងមិនមានបំណងថានរណាម្នាក់គួរតែប្រើគេហទំព័រ និង/ឬសេវាកម្ម ដែលការប្រើប្រាស់បែបនេះគឺខុសច្បាប់។ ភាពអាចរកបាននៃសេវាកម្ម និងគេហទំព័រមិនគួរត្រូវបានបកស្រាយថាជាការផ្តល់ជូន ការស្នើសុំ ឬការអញ្ជើញដោយពួកយើងនៅក្នុងប្រទេសណាដែលការប្រើប្រាស់បែបនេះគឺខុសច្បាប់។ វាជាទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកក្នុងការធានាថាគ្រប់ពេលដែលអ្នកអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងអ្នក ហើយថាអ្នកមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ពេញលេញក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងសេវាកម្ម។

13.4 មិនស្ថិតក្រោមកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ រួមទាំងការធ្វេសប្រហែស ក្រុមហ៊ុននឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត ឬការបាត់បង់ណាមួយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាលទ្ធផល ឬបណ្តាលមកពីគេហទំព័រ ឬខ្លឹមសាររបស់វា រួមទាំងដោយគ្មានការពន្យាពេលកំណត់ ឬការរំខានក្នុងប្រតិបត្តិការ ឬការបញ្ជូន ការទំនាក់ទំនង ខ្សែបណ្តាញ។ ការបរាជ័យ ការប្រើប្រាស់របស់បុគ្គលណាម្នាក់ ឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬខ្លឹមសាររបស់វាខុស ឬកំហុស ឬការខកខានក្នុងខ្លឹមសារ។ ក្រុមហ៊ុនបដិសេធការធានា តំណាង និងការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ក្នុងកម្រិតពេញលេញដែលច្បាប់អនុញ្ញាត និងមិនធានាថាសេវាកម្មនឹងមិនមានការរំខាន ទាន់ពេលវេលា ឬគ្មានកំហុសទេ ដែលការឆ្លើយឆ្លងតាមអេឡិចត្រូនិកដែលបានផ្ញើតាមរយៈម៉ាស៊ីនមេគឺគ្មានមេរោគ ឬកំហុសណាមួយឡើយ។

13.5 គ្មានករណីណាទេ ក្រុមហ៊ុនធានាថាសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនត្រូវនឹងការរំពឹងទុក ឬស្តង់ដាររបស់អ្នក ហើយវាត្រូវតែជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដើម្បីធានាថាការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ និងចាំបាច់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មត្រូវបានពង្រីកអតិបរមា។ អ្នក​ទទួល​ស្គាល់​ថា​ផ្នែក​ឬ​ទាំង​អស់​នៃ​ព័ត៌មាន​អាច​នឹង​មាន​លក្ខណៈ​បណ្ដោះ​អាសន្ន​ហើយ​អាច​ជា​កម្មវត្ថុ​នៃ​ការ​កែប្រែ​ឬ​ការ​កែប្រែ។

13.6 ប្រសិនបើមានភាពមិនស្របគ្នារវាងលទ្ធផលដែលបង្ហាញនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក និងម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង លទ្ធផលដែលបង្ហាញនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងនឹងគ្រប់គ្រងលទ្ធផលនៃហ្គេម។ អ្នកយល់ និងយល់ព្រមថា (ដោយមិនមានការរើសអើងចំពោះសិទ្ធិ និងដំណោះស្រាយផ្សេងទៀតរបស់អ្នក) កំណត់ត្រារបស់ក្រុមហ៊ុននឹងជាសិទ្ធិអំណាចចុងក្រោយក្នុងការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមរបស់អ្នកនៅក្នុងហ្គេម សកម្មភាពដែលកើតចេញពីទីនោះ និងកាលៈទេសៈដែលពួកគេបានកើតឡើង។

13.7 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់ កែប្រែ ដកចេញ ឬបន្ថែមទៅសេវាកម្មជាបណ្តោះអាសន្ន ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍ តាមការសម្រេចចិត្តទាំងស្រុងដោយមានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗ ហើយយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ណាមួយដែលបានកើតឡើងក្នុងរឿងនេះទេ។

13.8 ការបដិសេធនេះជំនួសការយល់ដឹង កិច្ចព្រមព្រៀង និងកិច្ចសន្យាពីមុនទាំងអស់។ នៅទីនេះ អ្នកទទួលយកការទូទាត់សំណងដល់ក្រុមហ៊ុន និងសាខារបស់ខ្លួន បុគ្គលិក ភ្នាក់ងារ និងសហការីប្រឆាំងនឹងការទាមទារ បំណុល ឬការចំណាយទាំងអស់ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះថ្លៃមេធាវី និងការគិតថ្លៃតុលាការ ដែលកើតឡើងពីការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងគេហទំព័ររបស់អ្នក ដោយមិនគិតពីថាតើ ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានណែនាំពីលទ្ធភាពបែបនេះឬអត់។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងគេហទំព័រ អ្នកបានលះបង់សិទ្ធិណាមួយដែលអាចកើតមានចំពោះអ្នកប្រឆាំងនឹងយើង។

13.9 ការបដិសេធនេះនឹងត្រូវបានអានពេញលេញ ហើយនឹងត្រូវបានបកស្រាយតែបន្ទាប់ពីអានដូចគ្នាជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និងគោលការណ៍ឯកជនភាព។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ វាត្រូវបានចាត់ទុកថាអ្នកបានអាន យល់ និងទទួលស្គាល់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ គោលការណ៍ឯកជនភាព និងការបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវ។

14. ការលុបចោល ការបញ្ចប់ និងការផ្អាកគណនី

14.1 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលការឈ្នះណាមួយ បង្កក និងបាត់បង់សមតុល្យណាមួយនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក និង/ឬដើម្បីបិទគណនីរបស់អ្នកដោយគ្មានមូលហេតុគ្រប់ពេលវេលា រួមទាំង ដោយគ្មានដែនកំណត់ ប្រសិនបើ៖

i. អ្នកមានគណនីសកម្មច្រើនជាងមួយជាមួយក្រុមហ៊ុន។

ii. ឈ្មោះមិនត្រូវគ្នានឹងឈ្មោះនៅលើប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណពន្ធ ឬគណនីទូទាត់ផ្សេងទៀតដែលប្រើដើម្បីធ្វើការទិញ និងដាក់ប្រាក់

iii. អ្នកចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងដកប្រាក់មុនពេលបំពេញតម្រូវការនៃការផ្សព្វផ្សាយពិសេសនោះ។

iv. អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានចុះឈ្មោះមិនត្រឹមត្រូវ ឬបំភាន់;

v. អ្នកបានបរាជ័យក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណដែលបានស្នើសុំ។

វី អ្នកមិនមានអាយុស្របច្បាប់ទេ

vii អ្នកចូលប្រើប្រាស់ និងចូលរួមក្នុងសេវាកម្មពីដែនសមត្ថកិច្ចដែលការចូលរួមត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់។

vii. អ្នកបដិសេធរាល់ប្រតិបត្តិការ ឬការដាក់ប្រាក់ដែលអ្នកបានធ្វើ

ix. អ្នកកំពុងដាក់ប្រាក់ដែលមានប្រភពចេញពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬគ្មានការអនុញ្ញាត។

x. អ្នកត្រូវបានគេរកឃើញថាកំពុងបន្លំ ឬព្យាយាមបន្លំនរណាម្នាក់ ឬភាគីណាមួយ ឬអ្នកបានជួល ឬប្រើប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិត ឬប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីកម្ចាត់ប្រព័ន្ធ ឬអ្នកត្រូវបានគេរកឃើញថាបានឃុបឃិតជាមួយអ្នកលេងផ្សេងទៀតដើម្បី
defraud The Company

xi. អ្នកបានអនុញ្ញាត ឬអនុញ្ញាត (ដោយចេតនា ឬអចេតនា) នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតឱ្យប្រើគណនីរបស់អ្នក។ ឬ

xii. អ្នកបរាជ័យក្នុងការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

14.2 ប្រសិនបើការផ្តល់សេវាត្រូវបានផ្អាក និង/ឬគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានបិទដំណើរការ ការផ្តល់សេវានឹងត្រូវបានបញ្ចូលឡើងវិញ និង/ឬគណនីរបស់អ្នកដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីការកែតម្រូវចាំបាច់ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់។

14.3 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិអំណាចលើការចេញ ថែទាំ និងបិទគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលវេលា ដោយគ្មានហេតុផលណាមួយ។ ការសម្រេចចិត្តទាក់ទងនឹងផ្នែកណាមួយនៃគណនីរបស់អ្នក ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬគេហទំព័រគឺចុងក្រោយ ហើយមិនត្រូវបើកចំហរដើម្បីពិនិត្យ ឬប្តឹងតវ៉ាឡើយ។ យើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការជូនដំណឹងសមហេតុផលមុនពេលធ្វើដូច្នេះ លុះត្រាតែមានកាលៈទេសៈកំណត់ថាយើងមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានដោយស្របច្បាប់ ឬជាក់ស្តែង។

15. គេហទំព័រខាងក្រៅ

15.1 តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រៅត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ ហើយក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ និងមិនអនុវត្តដើម្បីធានាថាខ្លឹមសារនៃតំណភ្ជាប់ទាំងនោះមានភាពត្រឹមត្រូវ បច្ចុប្បន្ន ឬត្រូវបានរក្សាទុក។

15.2 ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវ ឬទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារ ឬការអនុវត្តឯកជនភាពនៃគេហទំព័រខាងក្រៅនោះទេ។

15.3 ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងពី ឬតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តំណភ្ជាប់ណាមួយរបស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រៅដែលបានផ្តល់នៅលើគេហទំព័រនោះទេ។

15.4 ក្រុមហ៊ុននឹងមិនស្ថិតក្រោមកាលៈទេសៈណាដែលពាក់ព័ន្ធ ឬជាប់ទាក់ទងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ មតិ ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬសេវាកម្ម ស្លាកសញ្ញា ស្លាកសញ្ញា ផលិតផល សេវាកម្ម ឬជាមួយប្រតិបត្តិករ ឬម្ចាស់គេហទំព័រខាងក្រៅឡើយ។

16. ការបន្ថែមឬបញ្ឈប់ហ្គេម

16.1 យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់របស់យើងក្នុងការបន្ថែមហ្គេម ឬមុខងារថ្មីៗទៅកាន់គេហទំព័រ ឬចាប់ផ្តើម បញ្ឈប់ បញ្ឈប់ រឹតបន្តឹងការចូលប្រើ ឬកែប្រែហ្គេម ឬមុខងារណាមួយនៅពេលណាមួយ។

17. ការបំពាន

17.1 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ រួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធ ឬរឹតបន្តឹងការចូលប្រើសេវាកម្ម គេហទំព័រ និងព័ត៌មានទៅកាន់បុគ្គលណាមួយ បិទគណនីរបស់អ្នក ឬទប់ស្កាត់។ ចូលប្រើពីអាស័យដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតជាក់លាក់មួយនៅពេលណាក៏បាន និងតាមការសំរេចចិត្តរបស់យើងទាំងស្រុង។

17.2 អ្នកយល់ព្រមសងសំណងទាំងស្រុង និងរក្សាទុកដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ ក្រុមហ៊ុន និងសាខារបស់ខ្លួន និយោជិត ភ្នាក់ងារ និងសហការីពី និងប្រឆាំងរាល់ការទាមទារ ការទាមទារ បំណុល ការខូចខាត ការបាត់បង់ ការចំណាយ និងការចំណាយ រួមទាំងថ្លៃសេវាផ្លូវច្បាប់ និងការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀត ដែលអាចកើតឡើងដូច លទ្ធផលនៃ៖

i. ការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែក។

ii. ការរំលោភលើច្បាប់ណាមួយឬសិទ្ធិភាគីទីបី;

iii. ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និង/ឬគេហទំព័រដោយអ្នក ឬអ្នកដ៏ទៃដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលម្អិតនៃការចូលរបស់អ្នក។

18. ផ្សេងៗ

18.1 កំណែជាភាសាអង់គ្លេសនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងក្លាយជាកំណែដែលមានស្រាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានភាពខុសគ្នារវាងកំណែដែលបានបកប្រែណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

18.2 កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កើតបានជាការយល់ដឹង និងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងក្រុមហ៊ុន និងអ្នកទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងគេហទំព័រ និងជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀង ការយល់ដឹង ឬការរៀបចំជាមុនណាមួយ។