លក្ខខណ្ :
ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះត្រូវបានបើកសម្រាប់សមាជិកសកម្មនៅក្នុងវេបសាយ 96asia active members.
កម្រិតប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់សមាជិកសកម្មរបស់យើង
Jackpot ត្រូវបានផ្តល់ជូនសមាជិករបស់យើងតាមរយៈប្រព័ន្ធរបស់យើង។
ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកសកម្មរបស់យើងអញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេមកយើងហើយដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច ២០ ដុល្លារនិងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់មកវិញ ២០% ។
ប្រាក់រង្វាន់អតិបរមាគឺ ៤០០ ដុល្លារ។

ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយកប្រាក់រង្វាន់សមាជិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវផ្ញើព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោមមកកាន់សេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង

  • ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់គណនេយ្
  • ថតចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយច្បាប់សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់
    លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការផ្ដល់ជូនពិសេសត្រូវបានអនុវត្ត

ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែម